Tüzük

ERZİNCAN CAFERLİ VE ÇUBUKLU KÖYLERİ SOSYAL KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜERZİNCAN CAFERLİ VE ÇUBUKLU KÖYLERİ SOSYAL KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Adı ve Merkezi         :


Madde 1-       Derneğin Adı: Erzincan Caferli ve Çubuklu Köyleri Sosyal Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’dir.


Derneğin Merkezi     : İSTANBUL’dur. Yurt içinde şube açabilir.


            Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuluları Ve Biçimleri


Madde 2-       Dernek, anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk’ün ilkelerine uygun Caferli ve Çubuklu köyleri vatandaşlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve ruhunu geliştirmek suretiyle, toplumun sosyal ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile  kurulmuştur.


            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri


 1. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, Seminer,Konferans ve Panel gibi eğitim çalışmaları  düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge,doküman ve temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler  vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak,satmak, kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslar arası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.


Üye Olma Hakkı Ve Üyelik İşlemleri


Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.


            Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Baş vurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.


            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlanmış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Onursal üyeler isterse aidat verebilirler.


            Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.


            Üyelikten Çıkma


Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir.


Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkartılma


Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,


     1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,


     2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,


     3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatım altı ay içinde ödememek,


     4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,


     5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.


    Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.


    Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır.Genel Kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.


    Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


            Dernek Organları


Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.


                 1-Genel Kurul


     2-Yönetim Kurulu


     3-Denetim Kurulu


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,Toplanma Zamanı,Çağrı ve


 Toplantı Usulü


Madde 7- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup;derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, aralık ayı içerisinde,yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.


Genel Kurul;


1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,


2-Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.


            Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.


            Yönetim kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Çağrı Usulü


Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle  toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenden geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fırkada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.


            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Yeri Ve Toplantı Yeter Sayısı


            Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.


            Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanılır; çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


            Toplantı Usulü


            Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.


            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.


            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.


            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.


            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanını aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.


            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir  tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


            Genel Kurulun Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri


Madde 8- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra çaık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.


            Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yönetim uygulanır.


            Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.


            Genel Kurul Görev Ve Yetkileri


Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.


1-      Dernek organlarının seçilmesi,


2-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,


3-      Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,


4-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilecek kabul edilmesi,


5-      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,


6-      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilecek onaylanması,


7-      Dernek yönetim ve denim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,


8-      Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,


9-      Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,


10-  Derneğin vakıf kurması,


11-  Derneğin fesih edilmesi,


12-  Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,


13-  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirlmesi,


Genel kurul , derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler  ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.


            Yönetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri


Madde 10 –   Yönetim kurulu yedi  asıl ve yedi  yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.


                        Yönetim kurulu,seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,başkan yardımcısı,sekreter,sayman ve üye’yi belirler.


                        Yönetim kurulu,tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar,toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.


                        Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.


            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  


            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir    


                        1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,


                        2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,


                        3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,


                        4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,bina veya tesis inşa ettirmek,kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,


                        5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,


                        6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,


                        7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığı genel kurula sunmak,


                        8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,


                        9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,


                        10-Derneğin amacım gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,


                        11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


            Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 


Madde 11 - Denetim Kurulu üş asıl üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.  En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur,


                        Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma, olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.


            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri   


            Denetim  kurulu; derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığın,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.


            Derneğin Gelir Kaynakları


Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.  


1-      Üye Aidatı;Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 YTL, yıllık olarak ta 12 YTL aidat alınır.Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.


2-      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.


3-      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,geri ve eğlence,temsil,konser,spor yarışması be konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.


4-      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,


5-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.


6-      Derneğin,amacın gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.


7-      Diğer gelirler.


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler


Madde 13-Defter tutma esasları;     


                        Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak,yıllık brüt  gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.


                        Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.


                        Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulur.


                        Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.                  


            Kayıt Usulü


            Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


            Tutulacak Defterler


Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.


A)    İşletme Hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.


1-Karar Defteri:Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu


defterler yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe    


giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.


            3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu defterlere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


            4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan   düşürülmesi bu deftere işlenir.


            5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak, bu deftere işlenir.


            6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


            B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;


            1-(a) Bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.


2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


            Defterlerin Tasdiki


            Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


            Gelir Tablosu ve Bilanço Dizelenmesi


            İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “ İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarından (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri


Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;


                  Dernek gelirleri,(Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin banklalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.


                  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gerli Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için ( Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.


                  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.


            Alındı Belgeleri


            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.


            Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yani saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adında gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerini kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


            Yetki Belgesi


            Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarının ihtiva edern (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.


            Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, anca adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.


            Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir


Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi


Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Beyanname Verilmesi


Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ( Dernekler Yönetim EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak,her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


            Bildirim Yükümlülüğü


Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


            Genel Kurul Sonuç Bildirimi


            Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:


            Genel Kurul sonuç bildirimine;


1-      Divan Başkanı,Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,


2-      Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.


Taşınmazların Bildirilmesi


Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler


Yönetmeliği EK-26’ta sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.


            Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi


            Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan


 


Diğer Resimler

Videolar